Czcionka:

A+A-

Kontrast:

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Szkoła muzyczna I stopnia

Kandydaci są kwalifikowani na podstawie badania przydatności, które odbędzie się
24 maja 2022 r. o godz.10.00 . Przed badaniem organizowane są nieodpłatne zajęcia przygotowawcze dla kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia w dniach 14 oraz 21  maja 2022 r.  o godzinie 10.00 w auli szkoły. Odpowiednie dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres mailowy sekretariat@psmkrasnystaw.edu.pl , wysłać pocztą na adres ul. Okrzei 10, 22- 300 Krasnystaw lub dostarczyć bezpośrednio do sekretariatu szkoły  do dnia 22  maja 2022 r. Wnioski są do pobrania na oficjalnej stronie internetowej  szkolnej lub w sekretariacie szkoły.

Wniosek jest do pobrania na dole strony

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w  szkole, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego w przypadku jeżeli kandydat w danym roku kalendarzowym  kończy 6 lat;
 • szkoła w zależności od zakresu kształcenia może zażądać dołączenia do wniosku zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej specjalności wydanego przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na zakres kształcenia w danej specjalności,
 • podpisaną klauzulę informacyjną dotyczącą procesu rekrutacji  

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do:

1) klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat oraz nie więcej niż 10 lat. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, pod warunkiem, że:

 • korzystało z wychowania przedszkolnego w danym roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole muzycznej, albo
 • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej , wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną

2)      klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

Wymagania dla kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia obejmują badanie przydatności.
Badanie przydatności polega między innymi na:

1) zaśpiewaniu dowolnej piosenki przygotowanej przez kandydata;
2) wystukaniu wysłuchanego rytmu;
3) powtarzaniu głosem usłyszanych dźwięków;
4) zaśpiewaniu usłyszanej melodii;
5) odgadywaniu ilości dźwięków w akordach;
6) sprawdzeniu predyspozycji manualnych i psycho-fizycznych;

Rekrutacja do szkoły jest dwuetapowa: 

I etap – kwalifikacja kandydata (wymagalna średnia min. 16 pkt.  (skala od 0-25 pkt)

II etap – przyjęcie zakwalifikowanego kandydata (w zależności od możliwości szkoły)

Nauka w szkole I stopnia trwa 6 lat w cyklu nauczania sześcioletnim i 4 lata w cyklu nauczania czteroletnim.

Po przyjęciu kandydata do szkoły zgodnie z podstawą programową w szkole lekcje odbywają się w następujący sposób:

 • dwa razy w tygodniu indywidualne lekcje gry na instrumencie w klasach I - III cyklu sześcioletniego po 30 minut, natomiast w klasach  IV-VI cyklu sześcioletniego oraz klasach I-IV cyklu czteroletniego po 45 minut
 • dwa razy w tygodniu przez wszystkie lata nauki grupowe zajęcia teoretyczne z przedmiotów: rytmika, kształcenie słuchu, audycje muzyczne
 • raz w tygodniu w klasach IV – VI cyklu sześcioletniego oraz w klasach II – IV cyklu czteroletniego chór , orkiestra lub zespół instrumentalny
 • dla uczniów, którzy uczą się grać na innym instrumencie niż fortepian w ostatnich dwóch klasach raz w tygodniu 30 minut lekcji gry na fortepianie, tzw. fortepian dodatkowy

W szkole muzycznej I stopnia możliwa jest nauka gry na:

 • fortepianie
 • skrzypcach
 • altówce
 • wiolonczeli
 • kontrabasie
 • gitarze
 • trąbce
 • puzonie
 • tubie
 • flecie poprzecznym
 • saksofonie
 • klarnecie
 • perkusji
 • akordeonie

EGZAMIN KWALIFIKACYJNY DO KLASY WYŻSZEJ NIŻ PIERWSZA:

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza w trybie egzaminu kwalifikacyjnego. Wniosek o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza  znajduje się w zakładce strony. Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą elektroniczną na adres : sekretariat@psmkrasnystaw.edu.pl  lub pocztą tradycyjną do dnia 22 maja 2022 rTermin egzaminu kwalifikacyjnego: 24 maja 2022 r. do szkoły muzycznej I stopnia oraz 25 maja 2022 r. do szkoły muzycznej II stopnia, lista osób zakwalifikowanych  do egzaminu będzie podana na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły odpowiednio wcześniej. Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje dyrektor szkoły na podstawie ustalenia przez komisję predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających programowi klasy do której kandydat ma być przyjęty. 

Wniosek jest do pobrania na dole strony

Kwalifikacja kandydatów do klasy wyższej niż pierwsza szkoły muzycznej II stopnia odbywa się na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego.

1) egzamin kwalifikacyjny obejmuje:

 •     egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych ,
 •   egzamin  ustny z kształcenia słuchu i wiadomości ogólno muzycznych

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Szkoła muzyczna II stopnia (średnia)

 Do klasy pierwszej szkoły muzycznej II stopnia – wydział instrumentalny może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata. Nauka w szkole muzycznej drugiego stopnia trwa 6 lat.

Kandydaci do szkoły średniej zdają egzamin wstępny, który odbędzie się 25 maja 2022 r. od godz.10.00. Odpowiednie dokumenty aplikacyjne należy złożyć do 22 maja 2022 r. na adres mailowy sekeratriat@psmkansystaw.edu.pl listownie na adres ul. Okrzei 10 , 22-300 Krasnystaw lub bezpośrednio do sekretariatu. Wniosek jest do pobrania na oficjalnej stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły.  Do przyjęcia do klasy skrzypiec, altówki, wiolonczeli i fortepianu konieczna jest wcześniejsza nauka gry na tych instrumentach, w pozostałych nie jest wymaganie przygotowanie instrumentalne, lecz tylko teoretyczne i słuchowe. W przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły II stopnia w specjalności instrumentalnej w specjalizacjach instrumentów dętych wymagane jest zaświadczenie lekarza specjalisty pulmonologa.

Wniosek jest do pobrania na dole strony

Kwalifikacja kandydatów do szkoły muzycznej II stopnia odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego.

W szkole muzycznej II stopnia możliwa jest nauka gry na:

 • fortepianie
 • skrzypcach
 • altówce
 • wiolonczeli
 • kontrabasie
 • gitarze
 • trąbce
 • puzonie
 • tubie
 • flecie poprzecznym
 • saksofonie
 • klarnecie
 • perkusji
 • akordeonie
Data dodania: 2021-09-13 20:15:17
Data edycji: 2022-03-10 13:13:10
Ilość wyświetleń: 1942

Kalendarz

Galeria

Galeria
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy i bądź na bieżąco z wszelkimi nowinkami!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Informacje
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej