REKRUTACJA

Informacja !

Listy uczniów przyjętych do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Witolda Lutosławskiego w Krasnymstawie znajdują się na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.  Informację dotyczącą przyjęcia można również uzyskać pod numerem tel: 82 576 44 40.


REGULAMIN PRZYJĘĆ I REKRUTACJI UCZNIÓW DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO W KRASNYMSTAWIE - pdf

 


Szkoła muzyczna I stopnia

Kandydaci są kwalifikowani na podstawie badania przydatności.Wnioski są do pobrania na oficjalnej stronie internetowej szkolnej.

Do wniosku należy dołączyć:

1) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w  szkole, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

2) zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego w przypadku jeżeli kandydat w danym roku kalendarzowym  kończy 6 lat;

3) szkoła w zależności od zakresu kształcenia może zażądać dołączenia do wniosku zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej specjalności wydanego przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na zakres kształcenia w danej specjalności,

  4) podpisaną klauzulę informacyjną dotyczącą procesu rekrutacji

W szkole muzycznej I stopnia możliwa jest nauka gry na:

 • fortepianie
 • skrzypcach
 • altówce
 • wiolonczeli
 • kontrabasie
 • gitarze
 • trąbce
 • puzonie
 • flecie poprzecznym
 • saksofonie
 • klarnecie
 • perkusji
 • akordeonie

 

Warunki i wymagania ubiegania się o przyjęcie od szkoły muzycznej I stopnia - pdf


Rekrutacja do szkoły jest dwuetapowa:

 

I etap – kwalifikacja kandydata (wymagalna średnia min. 16 pkt.  (skala od 0-25 pkt)

II etap – przyjęcie zakwalifikowanego kandydata (w zależności od możliwości szkoły)

 

Wniosek do pobrania:

Pierwszy_stopień

 

 

 

EGZAMIN KWALIFIKACYJNY DO KLASY WYŻSZEJ NIŻ PIERWSZA:

 

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza w trybie egzaminu kwalifikacyjnego. Wniosek o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza  znajduje się w zakładce strony. Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje dyrektor szkoły na podstawie ustalenia przez komisję predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających programowi klasy do której kandydat ma być przyjęty.

 Wniosek do pobrania- doc

Kwalifikacja kandydatów do klasy wyższej niż pierwsza szkoły muzycznej II stopnia odbywa się na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego.

 

1) egzamin kwalifikacyjny obejmuje:

 •     egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych ,
 •   egzamin  ustny z kształcenia słuchu i wiadomości ogólnomuzycznych

 Szkoła muzyczna II stopnia (średnia)

 Do klasy pierwszej szkoły muzycznej II stopnia – wydział instrumentalny może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata.

Kandydaci do szkoły średniej zdają egzamin wstępny. Wniosek jest do pobrania na oficjalnej stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły.  Do przyjęcia do klasy skrzypiec, altówki, wiolonczeli, fortepianu i gitary konieczna jest wcześniejsza nauka gry na tych instrumentach, w pozostałych nie jest wymagane przygotowanie instrumentalne, lecz tylko teoretyczne i słuchowe. W przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły II stopnia w specjalności instrumentalnej w specjalizacjach instrumentów dętych wymagane jest zaświadczenie lekarza specjalisty pulmonologa.

Kwalifikacja kandydatów do szkoły muzycznej II stopnia odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego.

 

Warunki i wymagania II stopień -pdf

Wniosek do pobrania:

Drugi_stopień


 

W szkole muzycznej II stopnia możliwa jest nauka gry na:

 • fortepianie
 • skrzypcach
 • altówce
 • wiolonczeli
 • kontrabasie
 • gitarze
 • trąbce
 • puzonie
 • flecie poprzecznym
 • saksofonie
 • klarnecie
 • perkusji
 • akordeonie
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia 
im. Witolda Lutosławskiego
w Krasnymstawie
ul.Okrzei 10,
22-300 Krasnystaw
tel. +48 82 576 44 40
NIP: 564-12-98-214