REKRUTACJA

 

REGULAMIN PRZYJĘĆ I REKRUTACJI UCZNIÓW DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO W KRASNYMSTAWIE - pdf

 


Szkoła muzyczna I stopnia

Kandydaci są kwalifikowani na podstawie badania przydatności. Wnioski są do pobrania na oficjalnej stronie internetowej szkolnej.

Do wniosku należy dołączyć:

1) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w  szkole, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

2) zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego w przypadku jeżeli kandydat w danym roku kalendarzowym  kończy 6 lat;

3) szkoła w zależności od zakresu kształcenia może zażądać dołączenia do wniosku zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej specjalności wydanego przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na zakres kształcenia w danej specjalności,

  4) podpisaną klauzulę informacyjną dotyczącą procesu rekrutacji

W szkole muzycznej I stopnia możliwa jest nauka gry na:

 • fortepianie
 • skrzypcach
 • altówce
 • wiolonczeli
 • kontrabasie
 • gitarze
 • trąbce
 • puzonie
 • flecie poprzecznym
 • saksofonie
 • klarnecie
 • perkusji
 • akordeonie

 

Warunki i wymagania ubiegania się o przyjęcie od szkoły muzycznej I stopnia - pdf


Rekrutacja do szkoły jest dwuetapowa:

 

I etap – kwalifikacja kandydata (wymagalna średnia min. 16 pkt.  (skala od 0-25 pkt)

II etap – przyjęcie zakwalifikowanego kandydata (w zależności od możliwości szkoły)

 

EGZAMIN KWALIFIKACYJNY DO KLASY WYŻSZEJ NIŻ PIERWSZA:

 

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza w trybie egzaminu kwalifikacyjnego. Wniosek o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza  znajduje się w zakładce strony. Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje dyrektor szkoły na podstawie ustalenia przez komisję predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających programowi klasy do której kandydat ma być przyjęty.

 

Kwalifikacja kandydatów do klasy wyższej niż pierwsza szkoły muzycznej II stopnia odbywa się na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego.

 

1) egzamin kwalifikacyjny obejmuje:

 •     egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych ,
 •   egzamin  ustny z kształcenia słuchu i wiadomości ogólnomuzycznych

 Szkoła muzyczna II stopnia (średnia)

 Do klasy pierwszej szkoły muzycznej II stopnia – wydział instrumentalny może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata.

Kandydaci do szkoły średniej zdają egzamin wstępny. Wniosek jest do pobrania na oficjalnej stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły.  Do przyjęcia do klasy skrzypiec, altówki, wiolonczeli, fortepianu i gitary konieczna jest wcześniejsza nauka gry na tych instrumentach, w pozostałych nie jest wymagane przygotowanie instrumentalne, lecz tylko teoretyczne i słuchowe. W przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły II stopnia w specjalności instrumentalnej w specjalizacjach instrumentów dętych wymagane jest zaświadczenie lekarza specjalisty pulmonologa.

Kwalifikacja kandydatów do szkoły muzycznej II stopnia odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego.

 

Warunki i wymagania II stopień -pdf

 


 

W szkole muzycznej II stopnia możliwa jest nauka gry na:

 • fortepianie
 • skrzypcach
 • altówce
 • wiolonczeli
 • kontrabasie
 • gitarze
 • trąbce
 • puzonie
 • flecie poprzecznym
 • saksofonie
 • klarnecie
 • perkusji
 • akordeonie
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia 
im. Witolda Lutosławskiego
w Krasnymstawie
ul.Okrzei 10,
22-300 Krasnystaw
tel. +48 82 576 44 40
NIP: 564-12-98-214