REKRUTACJA

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 Regulamin rekrutacji i przyjęć uczniów do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Krasnymstawie znajduje się na stronie BIP PSM I i II stopnia w Krasnymstawie.


 


 REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Szkoła muzyczna I stopnia

Kandydaci są kwalifikowani na podstawie badania przydatności, które odbędzie się 14  maja 2019 r. od godz. 10.00.  Przed badaniem organizowane są nieodpłatne zajęcia przygotowawcze dla kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia w dniach 27 kwietnia oraz 11 maja 2019r.  o godzinie 10.00 w auli szkoły. Odpowiednie dokumenty aplikacyjne należy złożyć do   13  maja 2019 r. w sekretariacie szkoły. Wnioski są do pobrania na oficjalnej stronie internetowej  szkolnej lub w sekretariacie szkoły.

Do wniosku należy dołączyć:

1) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w  szkole, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

2) zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego w przypadku jeżeli kandydat w danym roku kalendarzowym  kończy 6 lat;

3) szkoła w zależności od zakresu kształcenia może zażądać dołączenia do wniosku zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej specjalności wydanego przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na zakres kształcenia w danej specjalności,

  4) podpisaną klauzulę informacyjną dotyczącą procesu rekrutacji

W szkole muzycznej I stopnia możliwa jest nauka gry na:

 • fortepianie
 • skrzypcach
 • altówce
 • wiolonczeli
 • kontrabasie
 • gitarze
 • trąbce
 • puzonie
 • flecie poprzecznym
 • saksofonie
 • klarnecie
 • perkusji
 • akordeonie

 

Warunki i wymagania ubiegania się o przyjęcie od szkoły muzycznej I stopnia - pdf


Rekrutacja do szkoły jest dwuetapowa:

 

I etap – kwalifikacja kandydata (wymagalna średnia min. 16 pkt.  (skala od 0-25 pkt)

II etap – przyjęcie zakwalifikowanego kandydata (w zależności od możliwości szkoły)

 

Wniosek do pobrania:

Pierwszy_stopień

Plakat rekrutacyjny: pdf

 

 

EGZAMIN KWALIFIKACYJNY DO KLASY WYŻSZEJ NIŻ PIERWSZA:

 

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza w trybie egzaminu kwalifikacyjnego. Wniosek o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza  znajduje się w sekretariacie szkoły. Termin egzaminu kwalifikacyjnego: 14 maja 2019 r. od godz. 9.00 do szkoły muzycznej I stopnia oraz 21 maja 2019 r. do szkoły muzycznej II stopnia, lista osób zakwalifikowanych  do egzaminu będzie podana na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły odpowiednio wcześniej. Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje dyrektor szkoły na podstawie ustalenia przez komisję predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających programowi klasy do której kandydat ma być przyjęty.

 Wniosek do pobrania- pdf

Kwalifikacja kandydatów do klasy wyższej niż pierwsza szkoły muzycznej II stopnia odbywa się na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego.

 

1) egzamin kwalifikacyjny obejmuje:

 •     egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych ,
 •   egzamin  ustny z kształcenia słuchu i wiadomości ogólnomuzycznych

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Szkoła muzyczna II stopnia (średnia)

 Do klasy pierwszej szkoły muzycznej II stopnia – wydział instrumentalny może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata.

Kandydaci do szkoły średniej zdają egzamin wstępny, który odbędzie się 21 maja 2019 r. od godz. 10.00. Odpowiednie dokumenty aplikacyjne należy złożyć do 20 maja 2019 r. w sekretariacie szkoły. Wniosek jest do pobrania na oficjalnej stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły.  Do przyjęcia do klasy skrzypiec, altówki, wiolonczeli, fortepianu i gitary konieczna jest wcześniejsza nauka gry na tych instrumentach, w pozostałych nie jest wymagane przygotowanie instrumentalne, lecz tylko teoretyczne i słuchowe. W przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły II stopnia w specjalności instrumentalnej w specjalizacjach instrumentów dętych wymagane jest zaświadczenie lekarza specjalisty pulmonologa.

Kwalifikacja kandydatów do szkoły muzycznej II stopnia odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego.

Egzamin wstępny: 21 maja 2019 r.

  godz. 10.00 – kształcenie słuchu i ogólna wiedza muzyczna

          godz. 12.00 – egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów

Warunki i wymagania II stopień -pdf

Wniosek do pobrania:

Drugi_stopień

Plakat rekrutacyjny: pdf

 

W szkole muzycznej II stopnia możliwa jest nauka gry na:

 • fortepianie
 • skrzypcach
 • altówce
 • wiolonczeli
 • kontrabasie
 • gitarze
 • trąbce
 • puzonie
 • flecie poprzecznym
 • saksofonie
 • klarnecie
 • perkusji
 • akordeonie
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia 
im. Witolda Lutosławskiego
w Krasnymstawie
ul.Okrzei 10,
22-300 Krasnystaw
tel. +48 82 576 44 40
NIP: 564-12-98-214