REKRUTACJA

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 Regulamin rekrutacji i przyjęć uczniów do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Krasnymstawie:regulamin - pdf

 

 

Informacja!

  Rekrutacja 2018/2019

Listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Państwowej Szkoły Muzycznej I  stopnia im. Witolda Lutosławskiego są zamieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.


Szkoła muzyczna I stopnia

Kandydaci są kwalifikowani na podstawie badania przydatności, które odbędzie się 22 maja2018 r. o godz 10.00.  Przed badaniem organizowane są nieodpłatne zajęcia przygotowawcze dla kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia w dniach 12 oraz 19 maja 2018r.  o godzinie 10.00 w auli szkoły. Odpowiednie dokumenty aplikacyjne należy złożyć do   17 maja 2018 r. w sekretariacie szkoły. Wnioski są do pobrania na oficjalnej stronie internetowej  szkolnej lub w sekretariacie szkoły.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie lekarskie o  braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 
 • opinię poradni psychologiczno -pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka  do podjęcia nauki szkolnej –w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 6 roku życia.
  Szkoła w zależności od zakresu kształcenia może zażądać dołączenia do wniosku. zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej specjalności wydanego przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na zakres kształcenia w danej specjalności.
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

W szkole muzycznej I stopnia możliwa jest nauka gry na:

 • fortepianie
 • skrzypcach
 • altówce
 • wiolonczeli
 • kontrabasie
 • gitarze
 • trąbce
 • puzonie
 • flecie poprzecznym
 • saksofonie
 • klarnecie
 • perkusji
 • akordeonie

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do:

1)      klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat.

2)      klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

Wymagania dla kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia obejmują badanie przydatności.
Badanie przydatności polega między innymi na:

1) zaśpiewaniu dowolnej piosenki przygotowanej przez kandydata;
2) wystukaniu wysłuchanego rytmu;
3) powtarzaniu głosem usłyszanych dźwięków;
4) zaśpiewaniu usłyszanej melodii;
5) odgadywaniu ilości dźwięków w akordach;
6) sprawdzeniu predyspozycji manualnych i psycho-fizycznych;

Wniosek do pobrania:

Pierwszy_stopień

Plakat rekrutacyjny: pdf

 

EGZAMIN KWALIFIKACYJNY DO KLASY WYŻSZEJ NIŻ PIERWSZA:

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza w trybie egzaminu kwalifikacyjnego. Wniosek o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza  znajduje się w sekretariacie szkoły. Termin egzaminu kwalifikacyjnego: 22 maja 2018 r. o godz. 9.00, lista osób zakwalifikowanych  do egzaminu będzie podana na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły odpowiednio wcześniej. Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje dyrektor szkoły na podstawie ustalenia przez komisję predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających programowi klasy do której kandydat ma być przyjęty.

Plakat - egzamin kwalifikacyjny - pdf


 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Szkoła muzyczna II stopnia (średnia)

 Do klasy pierwszej szkoły muzycznej II stopnia – wydział instrumentalny może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata.

Kandydaci do szkoły średniej zdają egzamin kwalifikacyjny, który odbędzie się 29 maja 2018 r. o godz. 10.00. Odpowiednie dokumenty aplikacyjne należy złożyć do 28 maja 2018 r. w sekretariacie szkoły. Wniosek jest do pobrania na oficjalnej stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły.  Do przyjęcia do klasy skrzypiec, altówki, wiolonczeli i fortepianu konieczna jest wcześniejsza nauka gry na tych instrumentach, w pozostałych nie jest wymaganie przygotowanie instrumentalne, lecz tylko teoretyczne i słuchowe. W przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły II stopnia w specjalności instrumentalnej w specjalizacjach instrumentów dętych wymagane jest zaświadczenie lekarza specjalisty pulmonologa.

Kwalifikacja kandydatów do szkoły muzycznej II stopnia odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego.

1) egzamin wstępny obejmuje:

·         egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych,

·         egzamin pisemny lub ustny z kształcenia słuchu.

2) tematy egzaminów pisemnych ustala komisja i są one objęte zasadą ochrony tajemnicy

Wniosek do pobrania:

Drugi_stopień

Plakat rekrutacyjny: pdf

 

W szkole muzycznej II stopnia możliwa jest nauka gry na:

 • fortepianie
 • skrzypcach
 • altówce
 • wiolonczeli
 • kontrabasie
 • gitarze
 • trąbce
 • puzonie
 • flecie poprzecznym
 • saksofonie
 • klarnecie
 • perkusji
 • akordeonie
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia 
im. Witolda Lutosławskiego
w Krasnymstawie
ul.Okrzei 10,
22-300 Krasnystaw
tel. +48 82 576 44 40
NIP: 564-12-98-214